Yanađź’–, 30

Nata, 46

Julianna, 26

Corvero, 39

Lika, 36

Adori, 27